Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP7)

5. januar 2021

Dne 29. decembra 2020 je državni zbor sprejel sedmega v vrsti protikoronskih zakonov (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE). PKP 7, vreden 550 milijonov EUR, je pričel veljati 31. decembra 2020.

Zakon prinaša nove ukrepe pomoči za gospodarstvo, enkratni krizni dodatek za določene ranljive skupine prebivalstva in dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Pomoč podjetjem
PKP 7 uvaja nekatere spremembe pogojev za upravičenost do ukrepa delnega subvencioniranja fiksnih stroškov, ki ga je uvedel PKP 6, in sicer se omejitev pri izplačilu najvišjega zneska povračila fiksnih stroškov, ki se nanaša na zaposlene, kadar upravičenec izkazuje več kot 70 % upad prihodkov v upravičenem obdobju, zviša na 2.000 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda. Poleg tega se spreminja tudi opredelitev zaposlenih, ki se upoštevajo pri izračunu omejitve – upošteva se povprečno število zaposlenih, ki se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, upravičenci, ki so vloge oddali pred uveljavitvijo PKP 7 pa lahko izberejo opcijo, ki je zanje ugodnejša (več informacij v novici »Ukrep delnega subvencioniranja fiksnih stroškov«).

Tista podjetja, ki jih je kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom, zakon pa predvideva tudi nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov.

Dodatki za določene skupine prebivalstva
Krizni dodatek bodo dobili upokojenci, študenti, prejemniki otroškega dodatka, starši z več otroki, starejši kmetje in zaposleni, ki prejemajo prejemke v višini do dveh minimalnih plač.

Upokojenci s pokojninami do 714 EUR bo dodatek izplačan v treh različnih višinah:
• za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 EUR bo dodatek znašal 300 EUR,
• za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 EUR 230 EUR ter
• za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 EUR pa 130 EUR.

Zaposleni z nizkimi dohodki, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, mora delodajalec izplačati ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Osebe, katerim je prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas od 18. oktobra 2020 dalje, zakon uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 EUR bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Študenti in kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, bodo prejeli enkratni krizni dodatek v višini 150 EUR.

Družine z otroki bodo prejele enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 EUR za otroka do 18 let. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek bo dodatek izplačan avtomatsko, medtem ko bo izplačilo staršem, ki otroškega dodatka ne prejemajo, odvisno od oddaje vloge (rok za oddajo vloge je 31. januar 2021). Dodatek za nego otroka se poveča za 100 EUR, izplačan pa bo za obdobje od oktobra 2020 do konca epidemije. Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 EUR za družine s tremi otroki in za 200 EUR za družine s štirimi ali več otroki. Izplačan bo tudi enkratni dodatek v višini 500 EUR za novorojence, rojene v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije.

Ukrepi na področju zdravstva
Za zaposlene v bolnišnicah in domovih za starejše je predvideno zvišanje urne postavke za najmanj 30 odstotkov. Tistim zdravstvenim delavcem, ki delajo v posebno rizičnih pogojih, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov. Republika Slovenija bo iz državnega proračuna oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotovila sedstva za za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost covid-19. Poleg tega bodo medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti covid-19, oproščeni plačila DDV (najdlje do 31. decembra 2022).

Pomoč gasilcem
Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil.

OSTALE NOVICE

TOP