Ukrep delnega subvencioniranja fiksnih stroškov

4. december 2020

Posodobljeno 4. januarja 2021

V soboto, 28. novembra 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), imenovan tudi PKP 6. Zakon podaljšuje določene že veljavne ukrepe ter uvaja nekatere nove ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije. Ena izmed bistvenih novosti, ki jih prinaša zakon, je delno subvencioniranje fiksnih stroškov podjetij. To obliko pomoči bodo lahko upravičenci, ki izpolnjujejo spodaj opisane pogoje, koristili v odobju od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020, vlada pa lahko s sklepom to obdobje podaljša za dodatnih šest mesecev.

Do delnega subvencioniranja fiksnih stroškov je upravičena vsaka fizična in pravna oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve zakona vsaj enega zaposlenega oziroma je samozaposleni ali družbenik-poslovodja, vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pogoj za prejem pomoči je, da podjetje, ki zaradi epidemije ne more opravljati svoje dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu ocenjuje, da mu bodo prihodki od prodaje v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upadli za vsaj 30 odstotkov. Upravičenec mora tudi zagotoviti, da nekritih fiksnih stroškov ne krije iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Zakon določa dva različna zneska pomoči:
- podjetja z upadom prihodkov od 30 do 70 % bodo prejela povrnjenih 1,8 odstotka letnih prihodkov za celotno zadnje četrtletje,
- podjetja z upadom prihodkov za več kot 70 % pa 3,6 odstotka letnih prihodkov za celotno zadnje četrtletje.

Najvišji znesek subvencije ne sme preseči 1.000,00 EUR na zaposlenega na mesec, kar pomeni da lahko subvencija za celotno obdobje znaša največ 3.000,00 EUR na zaposlenega.

Poleg tega znesek subvencije ne sme biti višji od 70 odstotkov neto izgube (AOP 187) za srednje veliko ali veliko podjetje, oziroma od 90 odstotkov neto izgube (AOP187) za mikro ali malo podjetje. Skupna pomoč (seštevek vseh oblik pomoči), ki jo prejme posamezno podjetje, ki je bilo registrirano med 1. oktobom 2019 in 1. septembrom 2020, ne sme preseči 800.000,00 EUR.

Do pomoči niso upravičena podjetja, ki so bila dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah. Iz ukrepa so izključeni tudi:
– neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna (delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70  odstotkov),
– delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in imajo več kot deset zaposlenih na dan oddaje vloge in
– tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacija, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenci morajo predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS najpozneje do 31. decembra 2020. Pomoč bo izplačana v enkratnem znesku, in sicer najkasneje do 21. januarja 2021.Spremembe povračila fiksnih stroškov po PKP 7

PKP 7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPDVE) uvaja nekatere spremembe v zvezi z ukrepom subvencioniranja fiksnih stroškov.

Omejitev pri izplačilu najvišjega zneska povračila fiksnih stroškov, ki se nanaša na zaposlene, se primerih, kadar upravičenec izkazuje več kot 70 % upad prihodkov v upravičenem obdobju, poviša na 2.000 EUR mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda. Omejitev v višini 1000 EUR pa ostaja za upravičence, ki izkazujejo upad prihodkov med 30 in 70 % v upravičenem obdobju.

Novost je tudi opredelitev zaposlenih, ki se upoštevajo pri izračunu omejitve. Upošteva se namreč povprečno število zaposlenih, ki se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca. Za vloge, ki so jih upravičenci oddali pred uveljavitvijo ZIUPOPDVE, se navedena sprememba upošteva, če je za upravičence ugodnejša. Upravičenci ugodnejšo obravnavo uveljavljajo z dopolnitvijo vloge (popravek vloge na eDavkih), ki bo na voljo predvidoma od 5. 1. 2021. Rok za oddajo je 15. 1. 2021. Podrobnejše informacije o popravku izjave in oddaji prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7 so dostopne tukaj.

ZIUPOPDVE določa tudi možnost, da se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.

OSTALE NOVICE

TOP