Sprememba Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

07. december 2023

Dne 20.11.2023 je bil v UL RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Zakon prinaša spremembo določbe o solidarnostni delovni soboti (101. člen), in sicer ukinja prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto, tako da sredstva za omilitev škode prispevajo samo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Sloveniji in ki delajo na solidarnostno soboto v letu 2023 ali 2024 oziroma preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa. Delodajalec lahko po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci pri delodajalcu, določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto. Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Prej je bil prispevek delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije je enak znesku, ki ga prispeva delavec. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost. Še vedno pa je delodajalec tisti, ki izračuna prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije, ki se šteje za obračun davka in ki pripravi obračun ter ga predloži Finančni upravi Republike Slovenije v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto, na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi Finančna uprava Republike Slovenije, plača pa v desetih dneh po predložitvi obračuna.

22. člen ureja prehodno ureditev ukrepa solidarnostne sobote in solidarnostnega prispevka. Če je bila solidarnostna delovna sobota že opravljena do uveljavitve spremembe, se obračunan in plačan prispevek delavca oziroma delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije na podlagi zahtevka delavca oziroma delodajalca, ki se vloži pri Finančni upravi Republike Slovenije, vrne, če je zahtevek vložen najpozneje do 31. decembra 2023.

Pomembna novost je črtanje 102. člena, ki je določal obvezni solidarnostni prispevek. Prav tako se črta tudi 162. člen, ki je določal kazenske določbe za obvezni solidarnostni prispevek.

23. člen novele ureja prehodno ureditev glede obveznega solidarnostnega prispevka. Ta določa, da se 11. člen novele, ki črta 102. člen, ki je določal obvezni solidarnostni prispevek, uporablja od 2. septembra 2023. Davčni zavezanci, ki so do uveljavitve tega zakona že predložili davčni obračun, v katerem so v skladu s 102. členom Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) obračunali tudi obvezni solidarnostni prispevek, predložijo popravek obračuna v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku.

OSTALE NOVICE

TOP