Neposredne tuje investicije

18. julij 2023

S 1. julijem 2023 je v Sloveniji začela veljati nova ureditev mehanizma priglasitve in pregleda neposrednih tujih investicij, urejena v okviru spremenjenega Zakona o spodbujanju investicij (v nadaljevanju: ZSInv) 11 Zakon o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18, 204/21, 29/22 in 65/23). Ta nadomešča določbe 11. poglavja Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE) 22 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT in 206/21 – ZDUPŠOP)., ki je omenjeno tematiko urejal zgolj začasno. Vse vloge s priglasitvami neposrednih tujih investicij oddane do vključno 30. junija 2023 bodo tako obravnavane še v skladu z določbami ZIUOOPE, medtem, ko vloge, oddane od 1. julija 2023 dalje, bodo morale biti sestavljene v skladu z določili ZSInv.

Nadgrajen mehanizem zastavljen v ZSInv tako v primerjavi z ZIUOOPE vnaša številne novitete, med katerimi so najpomembnejše slednje:
• spreminja definicijo tujega vlagatelja;
• spreminja definicijo neposredne tuje naložbe;
• spreminja obseg pravnih poslov, ki zapadejo pod obveznosti priglasitve;
• spreminja obseg zakonsko zahtevanih podatkov ob priglasitvi in spremembe poteka postopka priglasitve;
• vpeljava novega organa, tj. Komisija za priglasitve in preimenovanje prejšnje komisije v Strokovno skupino;
• natančnejša opredelitev pogojev za izvedbo neposredne tuje naložbe, če je ugotovoljen vpliv na varnost ali javni red Republike Slovenije;
• vpeljuje dodatne sankcije.

1. DEFINICIJA TUJEGA VLAGATELJA

Definicija po ZIUOOPE

69. člen ZIUOOPE: »Tuji vlagatelj je državljan države članice Evropske unije, države Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije ali tretje države, ali pravna oseba s sedežem v državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora, Švicarski konfederaciji ali v tretji državi, ki namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji, ali pa je to že izvedel.«

Definicija po ZSInv

Trinajsta alineja 2. člena ZSInv: »tuji vlagatelj je državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji ali pa je to že izvedel; tuji vlagatelj je tudi državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki ima posredno ali neposredno vsaj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah v pravni osebi s sedežem v državi članici EU in namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji ali pa je to že izvedel.«

Definicija tujega vlagatelja po ZIUOOPE vključuje državljana katerekoli države zunaj Slovenije ali pravno osebo s sedežem v katerikoli državi zunaj Slovenije, ZSInv pa je definicijo tujega vlagatelja zoožal zgolj na krog državljanov tretje države ali pravnih oseb s sedežom v tretji državi. 33 V skladu z enajsto alinejo 2. člena ZSInv je tretja država vsaka država, ki ni država članica EU. Hkrati se šteje za tujega vlagatelja tudi državljan tretje države ali pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki ima posredno ali neposredno vsaj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah v pravni osebi s sedežem v državi članici EU in namerava izvesti neposredno tujo naložbo v Republiki Sloveniji ali pa je to že izvedel.

2. DEFINICIJA NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE

Definicija po ZIUOOPE

70. člen ZIUOOPE: »tuja naložba pomeni naložbo, ki jo izvede tuji vlagatelj in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji, s pridobitvijo najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah. «

Definicija po ZSInv

Dvanajsta alineja 2. člena ZSInv: »neposredna tuja naložba je naložba, ki jo izvede tuji vlagatelj in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in posrednih ali neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarsko družbo s sedežem v Republiki Sloveniji, s prvo in vsako nadaljnjo neposredno ali posredno pridobitvijo najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.«

ZIUOOPE opredeljuje neposredno tujo naložbo kot naložbo, ki jo izvede tuji vlagatelj in katere namen je vzpostavitev ali ohranjanje trajnih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem in gospodarskim subjektom s sedežem v Republiki Sloveniji, s pridobitvijo najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah. ZSInv ta del sicer prevzema, vendar dodaja, da to predstavlja ne samo prvo naložbo, vendar tudi vsako naslednjo, ki predstavlja bodisi neposredno bodisi posredno udeležbo v kapitalu ali v glasovalnih pravicah.

3. OBSEG PRAVNIH POSLOV, KI ZAPADEJO POD OBSEG PRIGLASITVE

Definicija po ZIUOOPE

71. člen ZIUOOPE: »(1)Neposredno tujo naložbo na področju dejavnosti iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona mora tuji vlagatelj ali ciljna družba ali prevzeta družba ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), priglasiti najpozneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe o združitvi ali od objave prevzemne ponudbe. «

Definicija po ZSInv

31.a člen ZSInv: »(1)Neposredno tujo naložbo na področju dejavnosti iz petega odstavka 31.č člena tega zakona mora tuji vlagatelj ali ciljna družba ali prevzeta družba priglasiti ministrstvu najpozneje v 15 dneh od sklenitve pravnega posla, s katerim tuji vlagatelj v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji neposredno ali posredno pridobi najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah ali od objave prevzemne ponudbe. Obveznost priglasitve ne preneha, če tuji vlagatelj ali ciljna družba oziroma prevzeta družba priglasitve ne opravi v roku iz prejšnjega stavka. «

Obdobje, v katerem se mora priglasitev prijaviti pristojnim organom ostaja enaka, tj. 15 dni. ZSInv pa opušča besedno zvezo »od sklenitve pogodbe o združitvi ali od objave prevzemne ponudbe«, ki jo je vseboval ZIUOOPE in jo nadomešča z »od sklenitve pravnega posla, s katerim tuji vlagatelj v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji neposredno ali posredno pridobi najmanj 10 % udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah ali od objave prevzemne ponudbe«. S tem razširja obseg pravnih poslov, ki sprožijo obveznost priglasitve, saj tako vsebuje tudi investicije, ki ne predstavljajo združitve ali objave prevzemne ponudbe.

4. ZAKONSKO ZAHTEVANI PODATKI OB PRIGLASITVI IN SPREMEMBA POTEKA POSTOPKA PRIGLASITVE

Definicija po ZIUOOPE

71 člen ZIUOOPE: »(4)Neposredno tujo naložbo na področju dejavnosti iz tretjega odstavka 72. člena tega zakona se priglasi tako, da se predloži v slovenskem jeziku naslednje informacije:

• ime, priimek in prebivališče ali firma in sedež tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe,
• letni promet tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe,
• skupno število zaposlenih pri tujem vlagatelju in ciljni družbi ali prevzeti družbi,
• trgovalna koda vrednostnih papirjev tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe,
• lastniško strukturo tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe, vključno z informacijami o končnem vlagatelju in udeležbi v kapitalu,
• vrednost in vir financiranja neposredne tuje naložbe
• proizvode, storitve in poslovne dejavnosti tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe (klasifikacija gospodarske dejavnosti NACE),
• države, v katerih tuji vlagatelj in ciljna družba ali prevzeta družba opravljata relevantne poslovne dejavnosti,
• datum, ko naj bi bila neposredna tuja naložba zaključena ali ko je bila zaključena,
• pogodba, ki jo ureja zakon s področja obligacijsko pravnih razmerij, s katero tuji vlagatelj pridobi lastninsko pravico na nepremičnini.
«

Definicija po ZSInv

31.a člen ZSInv: »(3) Neposredna tuja naložba na področju dejavnosti iz petega odstavka 31.č člena tega zakona se priglasi tako, da se predložijo naslednje informacije in podatki:

• ime, priimek in prebivališče ali firma in sedež tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe,
• letni promet tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe,
• skupno število zaposlenih pri tujem vlagatelju in ciljni družbi ali prevzeti družbi ali novoustanovljeni družbi,
• trgovalna koda vrednostnih papirjev tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe, če s trgovalno kodo razpolagata,
• lastniška struktura tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe, vključno z informacijami o končnem vlagatelju in udeležbi v kapitalu ter glasovalnih pravicah,
• vrednost in vir financiranja neposredne tuje naložbe,
• proizvodi, storitve in poslovne dejavnosti tujega vlagatelja in ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe (klasifikacija gospodarske dejavnosti SKD),
• države, v katerih tuji vlagatelj in ciljna družba ali prevzeta družba opravljata pomembne poslovne dejavnosti,
• datum, ko naj bi bila neposredna tuja naložba končana ali ko je bila končana,
podroben opis neposredne tuje naložbe,
• opredelitev do šestega odstavka 31.č člena tega zakona,
• opredelitev in predložitev dokazil, ki izkazujejo resničnost podatkov iz tega odstavka.
«

ZIUOOPE za namene priglasitve že zahteva določen sklop informacij, ki jih je potrebno predložiti. ZSInv v tem pogledu dodaja še:

• podroben opis neposredne tuje naložbe,
• opredelitev do tega, ali lahko neposredna tuja naložba vpliva na varnost ali javni red,
• opredelitev in predložitev dokazil, ki izkazujejo resničnost podatkov iz prejšnjih alinej.

ZSInv, v primerjavi z ZIUOOPE, uvaja dvofazni postopek:

1. faza: Komisija za priglasitev pri ministrstvu opravi predhodni pregled in v primeru, da posel izpolnjuje pogoje, izda mnenje, v katerem oceni, ali ima posel pomemben vpliv na javni red in varnost v Republiki Sloveniji ali ne. Na podlagi takšne ocene predlaga, da se transakcija odobri ali da je treba začeti postopek pregleda, tj. postopek poglobljenega preverjanja. Ministrstvo nato izda odločbo o odobritvi tuje neposredne naložbe ali sklep o začetku postopka pregleda v drugi fazi.

2. faza: Strokovna skupina izvede postopek pregleda in ministrstvu predloži mnenje o odobritvi ali zavrnitvi neposredne tuje naložbe najpozneje v dveh leti po začetku postopka pregleda, Na podlagi mnenja ministrstvo izda odločbo s katero bodisi odobri, omejeno odobri, tako da se določijo pogoji za njeno izvedbo, ali prepove neposredno tujo investicijo. Omenjena odločba mora ministrstvo izdati v dveh mesecih po izdaji mnenja strokovne skupine.

5. VPELJAVA NOVEGA ORGANA, tj. Komisija za priglasitve IN PREIMENOVANJE PREJŠNJE KOMISIJE V STROKOVNO SKUPINO

ZSInv vpeljuje dodatno Komisijo za priglasitve, ki opravi predhodni pregled in poda mnenje o uvedbi postopka pregleda neposredne tuje naložbe. Komisija, kot jo pozna ZIUOOPE, se je preimenovala v Strokovno skupino. Naloge oz. pristojnosti slednje ostajajo nespremenjene, tj. opravi sam postopek pregleda in predloži ministru mnenje o tuji naložbi.

6. NATANČNEJŠA OPREDELITEV POGOJEV ZA IZVEDBO NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE, ČE JE UGOTOVOLJEN VPLIV NA VARNOST ALI JAVNI RED REPUBLIKE SLOVENIJE

Tako ZIUOOPE kot ZSInv predvidevata pogoje za izvedbo tuje naložbe, ki jih je dopustno naložiti, da se omili ali prepreči ugotovljeni vpliv transakcije na varnost in javni red Republike Slovenije, pri čemer jih ZSInv veliko natančneje opredeljuje:

• prepoved prodaje avtorskih in sorodnih pravic v lasti ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe fizičnim ali pravnim subjektom iz tretjih držav,
• prepoved prodaje določenih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, pridobljenih z neposredno tujo naložbo,
• prepoved poslovnega sodelovanja s pravno ali fizično osebo, ki vpliva na javni red ali varnost v kateri koli od držav članic, če je to ugotovila bodisi država članica bodisi Evropska komisija,
• obveznost znižanja deleža, ki se pridobiva v ciljni družbi ali prevzeti družbi ali novoustanovljeni družbi,
• zaveza, da se bodo določeni deli ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe ohranili v Republiki Sloveniji,
• obveznost premestitve določenih občutljivih dejavnosti iz ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe v Republiki Sloveniji v drugo pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji,
• prepoved določenih ravnanj na trgu Republike Slovenije,
• obveznost kontinuiranega opravljanja prvotne dejavnosti ciljne družbe ali prevzete družbe ali novoustanovljene družbe v Republiki Sloveniji,
• obveznost zagotavljanja blaga in storitev iz prvotne dejavnosti ciljne družbe ali prevzete družbe.

ZSInv dodaja, da se te pogoje lahko naloži za določen čas, ki ne sme biti daljši od 10 let.

7. DODATNE SANKCIJE

ZSInv uvaja globo od 100.000 do 500.000 EUR, s katero se lahko kaznuje pravna oseba, z globo od 2.000 do 10.000 EUR pa tudi njene odgovorne osebe, če:

• pravna oseba ne prijavi tuje neposredne naložbe v 15 dneh,
• v obvestilu o tuji neposredni naložbi ne razkrije vseh informacij,
• na zahtevo Komisije za priglasitev ali Strokovne skupine ne predloži dodatnih pojasnil ali obrazložitve v roku,
• ne upošteva prepovedi ali pogojev za izvedbo neposredne tuje naložbe,
• ministrstvu ne poroča o ukrepih glede izpolnjevanja postavljenih pogojev za izvedbo posla, ki so mu bila določena.

OSTALE NOVICE

TOP