Zamude pri izpolnitvi ali nezmožnost izpolnitve pogodbenih obveznosti zaradi izrednih okoliščin

18. marca, 2020

Koronavirus je že začel vplivati na pogodbena razmerja. Povzroča zamude pri dobavah, saj se pojavljajo motnje tako v proizvodnji kot tudi pri tranzitu. Pojavljajo se zamude in pogodbene neizpolnitve v vseh segmentih gospodarstva.

Udeleženci pogodbenih razmerij so zavezani izpolniti svoje pogodbene obveznosti in to pravočasno. Zaradi trenutne globalne situacije pa je jasno, da bo zamud z izpolnitvijo obveznosti ali obveznosti, ki jih ne bo več možno izpolniti, vedno le več.

V prihodnjih mesecih bo potrebno natančno spremljati pogodbena razmerja in preveriti pogodbena določila. V kolikor so stranke dorekle definicijo višje sile že s pogodbo, bodo zavezane ravnati skladno s to določbo. V nasprotnem primeru se bo višja sila razlagala v skladu s pravom, ki sta ga izbrali stranki.

V slovenskem pravu se koncept višje sile razlaga v smislu Obligacijskega zakonika (OZ), kjer pa ta neposredno ni definirana, čeprav je smiselno uporabljena na več mestih. OZ med drugim govori o škodi iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (153. člen OZ). Dolžnik je lahko oproščen odgovornosti za škodo, če dokaže, da ni mogel izpolniti svoje obveznosti oziroma da je zamudil z izpolnitvijo obveznosti zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti (240. člen OZ).

Poleg uveljavljanja višje sile bo glede na trenutne razmere mogoče zahtevati razvezo pogodbe tudi zaradi spremenjenih okoliščin. Seveda bo treba preučiti vsak primer posebej. Prišlo bo tudi do primerov, ko ena stranka pogodbe ne bo mogla izpolniti svojih obveznosti ali pa bo ogrožena možnost izpolnitve obveznosti ene od strank. Obligacijski zakonik ureja tudi take primere.

Ekipa KIRM PERPAR pripravlja publikacijo z odgovori na vse trenutne dileme in vprašanja. Zajeti so tudi zgoraj omenjeni instituti. Sledite nam.

OSTALE NOVICE

TOP