Poenostavljeno odrejanje dela od doma

01. oktober, 2020

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 169. členu določa, da se lahko v izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca. Skladno s pojasnili Ministrstva, pristojnega za delo, je možno začasno odrediti delo od doma na podlagi navedene določbe ne le v času epidemije, temveč tudi v okoliščinah, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja bolezni COVID-19 (na primer v primeru odrejene karantene, samoizolacije ali drugih ukrepov, ki jih sprejme delodajalec za preprečevanje okužbe).

Delodajalci morajo biti pri odrejanju dela od doma pozorni predvsem na naslednje. Kar se tiče delovnega časa, morajo delodajalci voditi evidenco delovnega časa, pri čemer je možen poenostavljen dogovor, da delavec sporoča podatke o številu dejansko opravljenih ur dnevno le, če so drugačne od 8 ur. Običajen je dogovor o nadomestilu za uporabo delavčevih sredstev, priporočljivo pa je tudi, da se delodajalec opredeli do vprašanj, povezanih s poslovnimi skrivnostmi in informacijske varnosti. Za delodajalce je predvsem pomembna poenostavitev ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, saj izdelava ocene tveganja ni vselej potrebna. Ob nastopu izrednih okoliščin mora namreč delodajalec pogosto po hitrem postopku odrediti delo od doma in ne uspe izvesti vseh ukrepov, ki jih določa zakon. Glede na to, da gre po oceni ministrstva v primerih dela od doma za praviloma manj tvegana in zdravju neškodljiva dela, lahko delodajalec izdelavo ocene tveganja nadomesti z ustreznimi navodili za varno in zdravo delo, na primer navodili za ureditev delovnega mesta, vprašalniki in fotografijami in se na podlagi povratnih informacij posvetuje s strokovnim delavcem za varnost pri delu glede ustreznosti in zadostnosti ukrepov.

Delodajalec mora o odreditvi dela od doma zaradi izrednih okoliščin takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat RS za delo na elektronski naslov prijave.irsd@gov.si. Priporočljivo je, da obvestilo vsebuje podatke o delavcu, vrsti in kraju dela ter o času, za katerega je ukrep predviden.

OSTALE NOVICE

TOP