Odlog plačila davka in prispevkov ter kreditnih obveznosti po PKP 6

10. december 2020

Dne 28. novembra 2020 je začel veljati šesti protikoronski paket – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; ZUIOPDVE ali PKP 6). Zakon pod določenimi pogoji omogoča odlog plačila davkov in prispevkov ter kreditnih obveznosti z namenom olajšati plačilo davčnih in kreditnih obveznosti subjektom, ki jih je ekonomsko prizadel drugi val epidemije.

Odlog plačila davka in prispevkov

Na prošnjo davčnega zavezanca lahko Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev. Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Za čas, za katerega se zavezancu odloži plačilo davkov ali prispevkov oziroma se mu dovoli obročno plačilo, se ne zaračunajo obresti za odloženi znesek davka oziroma prispevkov. V primeru, da je FURS zavezancu odobril obročno plačilo davka ali prispevkov, davčni zavezanec pa zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

Vlogo je potrebno vložiti elektronsko prek aplikacije eDavki, FURS pa o vlogi odloči v 8 dneh od njenega prejema. Ukrep velja do 31. decembra 2020, Vlada pa ga lahko podaljša še za obdobje dodatnih šestih mesecev.

Odlog plačila kreditnih obveznosti

PKP 6 posega tudi v določbe Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20; ZIUOPOK). Za odlog plačila kredita (t.i. moratorij) lahko zaprosi kreditojemalec, ki zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, njegove obveznosti z naslova kredita pa na dan razglasitve druge epidemije (19.10.2020) še niso zapadle v plačilo. Ukrep velja tudi za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene na novo v obdobju veljavnosti zakona.

Krog upravičencev za koriščenje tega ukrepa je na podlagi PKP 6 širši, ukrep namreč ni več omejen zgolj na državljane Republike Slovenije, ampak krog upravičenih vlagateljev širi tudi na fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Vlogo za odlog plačila je potrebno nasloviti na banko najpozneje do 31. decembra 2020, banka pa kreditojemalcu odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje do 31. januarja 2021.

Vlogi za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je potrebno priložiti izjavo, da ima kreditojemalec na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da mu je na dan vložitve vloge plačilo le teh odloženo oziroma mu je omogočeno obročno plačevanje.

ZUIOPDVE zvišuje tudi najvišji dovoljeni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca, za plačilo katerega kot porok jamči Republika Slovenija in sicer do zneska 25 % prihodkov od prodaje v letu 2019 oziroma dvojni znesek stroškov dela za leto 2019.

OSTALE NOVICE

TOP