Novosti v slovenski zakonodaji: Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

19. september 2022

Dne 10. septembra 2022 je začel veljati Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (Uradni list RS št. 117/22), ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in s katerim želi pomagati podjetjem pri blažitvi učinkov draginje na njihovo poslovanje v letošnjem letu.

Za namene izvajanja zakona bo država namenila 40 milijonov evrov, njegov cilj pa je predvsem ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Če bo Evropska komisija podaljšala obdobje dodeljevanja tovrstne državne pomoči (podaljšanje Začasnega kriznega okvira), bodo slovenska podjetja deležna pomoči tudi v prihodnjem letu.

Upravičenci do pomoči bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost oziroma so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge vsaj od 1. decembra 2021, pri čemer lahko pomoč prejmejo tudi upravičenci s področja primarne kmetijske pridelave in ribištva.

Upravičenci bodo morali za uveljavljanje pomoči izpolnjevati nekaj pogojev:

- na dan oddaje vloge ne bodo smeli biti v stečajnem postopku ali postopku likvidacije;
- na dan oddaje vloge ne bodo smeli imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti in nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za zadnje leto v višini 50 evrov.

Do državne pomoči ne bodo upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah ali pa so vključila dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Pomoč bodo podjetja dobila v obliki sofinanciranja 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022.

Predvidene so tri vrste pomoči:

enostavna pomoč (za majhna in srednje velika podjetja), ki lahko znaša do 500.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov;
posebna pomoč (predvsem za velika podjetja), omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju leta 2021;
pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.

Vloge, opremljene s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje od junija do decembra 2022, bodo morala podjetja oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija od 1. do 15. novembra 2022. Podatki od junija do septembra 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki od oktobra do decembra 2022 pa bodo ocenjeni.

Najprej bo sledilo izplačilo pomoči za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022, kar bo izvedeno do 31. decembra letos. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bodo povračila nakazana do 15. marca 2023, in sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023.

OSTALE NOVICE

TOP