Kaj prinaša predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19?

23. april 2020

Temeljno načelo predloga Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (v nadaljevanju tudi: »Zakon«) je zagotoviti likvidnost slovenskemu gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo.

Predlog Zakona ureja poroštvo Republike Slovenije, dano bankam in hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnicam banke države članice, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije. Poroštvo bo dano za kredite, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- kredit je odobren po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020;
- namen kredita je financiranje obratnega kapitala, financiranje poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 13.3.2020 do uveljavitve tega zakona, ter novih ali dokončanja že začetih naložb (investicij) v osnovna sredstva;
- ročnost kredita ne presega petih let;
- kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Poroštvo bo dano le za kredite, katerih kreditojemalci se po stanju na dan 31. 12. 2019 niso šteli za podjetje v težavah, s težavami pa se soočajo po 31. 12. 2019, in sicer zaradi poslovnih razlogov, ki so nastali zaradi epidemije COVID-19. Poleg tega mora imeti kreditojemalec poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev. Nadalje zakon določa tudi omejitev, da kreditojemalec, ki mu je banka odobrila kredit in je deležen ukrepov po tem zakonu, za čas od vložitve vloge za kredit do prenehanja pravice banke za uveljavljanje poroštva ne sme izplačevati dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva, kupovati lastnih delnic ali lastniških deležev ter izplačevati drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov.

Zakon za opravljanje vseh poslov v zvezi s poroštvi pooblašča SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana. Višina posameznega poroštva bo znašala 70 % glavnice kredita, ki je bil dan veliki družbi in 80 % glavnice kredita, ki je bil dan mikro, majhnemu ali srednjemu podjetju.

Predlog Zakona pa poseže tudi na področje najemnin in sicer na način, da se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno oz. bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije (od 13. 3. 2020 do preklica) ne zaračunava najemnina ali del najemnine. O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela odloča predstojnik upravljavca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.

OSTALE NOVICE

TOP